D'Ringbahndam Gschechtla

Elsasser Gschechtla
Ringbahndam Gschechtla
Alla Samstig am Zweï d's Méttàg wammer Elsasser rédà

Met a bétzala Half vum www.olcalsace.org
Merci Adrien G., Gina un noch andra (hey)

Wu? Uf Radio Π-Node (p-node.org)
und uf da DAB+ Walla én Pariss und Milhüsa.

Und nochar to A LA DEMAND (archives)
Gar niet oder véllecht Wan ér aibiss wéssa? mabuseki@mcotf.org
Ersta Tail met'm Louis Schittly, a Paradies Vögala
Sammer uns nagscht Jahr. Alles schén. Wann Sie epper wou soti éns émission sé, merci férs sagà --> Email address ésch ganz Hunta
Wen s'live esch's do kat ma zualosa
CLICK A MOL
Am Samstig 28. Nowamber 2020, 14h esch's éwertraga gsé
...............................................Do clicka fér ------------->
Losà
Lasà
txt
Zweït Tail met'm Marie-Rose vu Blohze
Am Samstig 5. Dezamber 2020, 14h esch's éwertraga gsé
...............................................Do clicka fér ------------->
Losà
Lasà
txt
Dreta Tail met'm René-Nicolas Ehni
Am Samstig 19. Dezamber 2020, 14h esch's éwertraga gsé
...............................................Do clicka fér ------------->
Losà
Lasà
txt
Vierta Tail : Wiehnachtà Kravall mét Louis, René, Jean-Marie und d'r Weltbekannt Eddie Fanfan
Am Samstig 30. Januar 2021, 14h esch's éwertraga gsé
...............................................Do clicka fér ------------->
Losà
Und wenn s'nét rechtig lauft do hann Sie a alternative WebSeit
DO DRUFF DRUCKA
Fémfta Tail mét Evelyne Troxler (épisode 1 sur 2)
Am Samstig 6. Februar 2021, 14h esch's éwertraga gsé
...............................................Do clicka fér ------------->
Losà
Lasà
Lasà